မ်က္ရႈ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာသို႔ စာမူ ေပးပို႔လိုပါက [email protected] (သို႔မဟုတ္) [email protected] သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

 

မ်က္ရႈအႏုပညာစာမ်က္ႏွာ