မ်က္ရႈ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာသို႔ စာမူ ေပးပို႔လိုပါက editor.myatshu@gmail.com (သို႔မဟုတ္) ayeleitun@yahoo.com သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

 

မ်က္ရႈအႏုပညာစာမ်က္ႏွာ