ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ထူေျပာသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာတို႔က သက္ေသထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး (၃) ႏွစ္ နီးပါးခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီးမွ စတင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသ အတြင္းရွိ မိတ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး က႑တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး က႑တြင္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရးမွာ အားနည္းေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာ နည္းစနစ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက အက်ဆံုးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔ထံသို႔ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိေရးကို အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဤ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သမားရိုးက် နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရုံမွ် သာမက တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း၍ ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆမိပါသည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္ ႏွစ္လယ္တြင္ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး က႑သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ တယ္လီေနာ (Telenor) ႏွင့္ ေအာ္ရီဒူး (Ooredoo) တို႔ ၀င္ေရာက္ လာၿပီးေနာက္ ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား အတန္အသင့္ ေပၚထြန္းလာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ (၅) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မူလလက္ေဟာင္း ေခြးတံဆိပ္ ဓာတ္ျပားေဟာင္း ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အေနျဖင့္လည္း ၎၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း သိရွိရျပန္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မၾကာမီ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး ေက်းလက္ ေဒသေန ျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကို တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အခြင့္အလမ္းေကာင္း အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ တံု႔ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ျပဳလာေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တိုးတက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ညႈိႏႈိင္း၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္ (Mobile Disaster Alerts System) ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္မိပါသည္။

စင္စစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သာမက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍  ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ကာလ အတန္ငယ္ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တမ္းတစ္ခု၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အရ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ FM ေရဒီယို၊ တယ္လီဖုန္း၊ မိုဘိုင္းလ္တယ္လီဖုန္း၊ SMS စာတိုစနစ္၊ ၀က္ဘ္နည္းပညာ (Web) ၊ အီးေမးလ္ အစရွိသည္ နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ျဖန္႔ခ်ိ ေနၾကေသာ္လည္း SMS စာတိုစနစ္ႏွင့္ မုိဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳ သတင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မဲေခါင္ျမစ္ေရလႊမ္းမိုးမႈတြင္ ဗီယက္နမ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း (Mobile Phone) မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စာတိုစနစ္သံုး ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး (SMS Disaster Alerts System) စနစ္၏ အားသာခ်က္မွာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသူ ေျမာက္ျမားစြာထံသို႔ တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္းသျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ တိက်ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးတည္း အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္ကို ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္း အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘီဟာျပည္နယ္ ေရႀကီးလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္လည္း မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ အခမဲ့ ထုတ္ျပန္ေရး ဥပေဒ (The Free Mobile Disaster Alerts Act) ကို မၾကာမီက ျပဌာန္း၍ အလားတူ စနစ္ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ညွိႏႈိင္း၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္ကို ၎တို႔၏ လူမႈေရး ၀တၱရား (Corporate Social Responsibility) တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒ လုပ္ထံုးနည္းနာမ်ား ထုတ္ျပန္၍ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဤစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ျပည္သူတို႔ အတြက္ အထူးပင္ အက်ိဳး ရွိမည္မွာ မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ လံုျခံဳေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္ ကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အစရွိသည့္ တာ၀န္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သာမက အျခား အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း ထိေရာက္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ေရာဂါကပ္ဆိုးမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ ပိုမို မ်ားျပားလာသည့္ ေခတ္ကာလတြင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈ ကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္း ရွိလိမ့္မည္ မလြဲပင္ ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု မွန္းဆ မိပါသည္။ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္တြင္ အခရာက်သည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား မဟုတ္ေခ်။ သတင္း အခ်က္အလက္ ျပဳစု ထုတ္ျပန္ရမည့္ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္းတို႔ကို မလြဲမေသြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္း၍ စိစစ္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ လူထု၏ တံု႔ျပန္မႈကို ဆန္းစစ္ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာရွင္မ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီမႈကို ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အေပ်ာ္တမ္း မိုးေလ၀သ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီကိုလည္း ရယူရန္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ မွန္ကန္ တိက်ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္သူတို႔ထံသို႔ ေပးပို႔ႏိုင္မွသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ အခေပး မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ စနစ္မ်ား (Mobile Weather Application) ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ လမ္းညြန္ ေျမပံုစနစ္မ်ား၊ မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ အခ်က္အလက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္မံ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္သည္ အတၱဟိတ၊ ပရဟိတ အက်ိဳး ႏွစ္ျဖာ ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္ စနစ္ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ျပည္တြင္း နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ဟုလည္း ယူဆမိပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္သည္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္အခါ က်ေရာက္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသည္။

ေမာင္က်ပ္ခိုး
၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္ အဂၤါေန႔၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၅ ရက္။

References
၁။ Disaster Management, Developing Country Communities & Climate Change: The Role of ICTs, NONITA T. YAP
၂။ Myanmar Action Plan on Disaster Risk Reduction (MAPDRR) 2012, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement
၃။ Republic Act No. 10639, Senate of the Philippines, 16th Congress
၄။ http://www.ooredoo.com.mm/
၅။ http://www.telenor.com.mm/

စက္တင္ဘာလထုတ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။