မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္
ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အခြင့္အလမ္းေကာင္း အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္လွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ တံု႔ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးစ ျပဳလာေသာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာ တိုးတက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ညႈိႏႈိင္း၍ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ေရး စနစ္ (Mobile Disaster Alerts System) ကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္မိပါသည္။