သံုးခါလည္ မ်က္ရႈ
ျမန္မာစာေပကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳရန္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မ်က္ရႈအြန္လိုင္း မဂၢဇင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္မွာ ယခုလာမည့္ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ သံုးႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေန႔ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းမွာ မ်က္ရႈ၏ ပထမဆံုးေသာ စာမူ ျဖစ္ပါ၏။ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္း တစ္ေစာင္ တည္ေထာင္ရန္ မ်က္ရႈႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တိုင္ပင္စဥ္က နည္းပညာ အခက္အခဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေတာ္ပင္ ရတက္ေပြခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ခဲယဥ္းေနခ်ိန္ ျဖစ္သျဖင့္ နည္းပညာ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားမွာ ဧရာမ အခက္အခဲႀကီး ... Continue Reading