ေဆးမင္ေၾကာင္ ထိုးႏွံတဲ့ဓေလ့ဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ျပန္လည္ၿပီး ဆန္းသစ္လာတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။ တိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းလက္ရာမ်ားမွာ အႏုစိတ္၊ ႂကြရြ၊ ေသသပ္လာတာကိုလည္း သတိထားမိပါတယ္။ ေရွးေရွးတုန္းက ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ ထိုးႏွံခဲ့တဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္ လက္ရာေတြကို ယေန႔ေခတ္ တက္တူး၀ါသနာအိုးေတြနဲ႔ ျမန္မာမႈအႏုပညာလက္ရာေတြကို တရႈိက္မက္မက္ ခံုမင္ႏွစ္သက္တတ္သူေတြ ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔ ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း ျပဳစုတဲ့ ျမန္မာ့ထိုးကြင္း မင္ေၾကာင္ဓေလ့ စာတမ္းကေန ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မ်က္ရႈ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။

 

ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ ဒီဇိုင္းမ်ား

Resolution ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံု ရယူလိုပါက အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုကို Click လုပ္ပါ။