ျပိဳင္ပြဲ ၀င္ေနတဲ့ ရိုးရာဆင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဓာတ္ပံု – ထိပ္တင္ေအာင္

 

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ေဘာ္ၾကယ္ဆင္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဓာတ္ပံု – ထိပ္တင္ေအာင္

 

အကအလွ အစြမ္းျပေနတဲ့ မိုးေဇာ္အဖြဲ႕။ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ဓာတ္ပံု – ထိပ္တင္ေအာင္

 

စီတန္း ဂါရ၀ျပဳၿပီး ဆုလက္ခံ ရယူေနၾကတဲ့ ဆင္ေတြ။ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ဓာတ္ပံု - ထိပ္တင္ေအာင္

 

ဆုခ်မယ့္ ဆင္ရုပ္မ်ား။ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ ဓာတ္ပုံ - ထိပ္တင္ေအာင္

 

ဓာတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔ေပးပါေသာ (ကို) ထိပ္တင္ေအာင္အား မ်က္ရႈအဖြဲ႕မွ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဤဓာတ္ပံုမ်ားကို ကူးယူအသံုးျပဳမည္ဆိုပါက ဓာတ္ပံုဆရာ (ကို) ထိပ္တင္ေအာင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရန္လုိသည္။