အဟိလႊတ္ေတာ္…
  *ယေန႔ အဟိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေသာ္တာေဆြ မတက္ေရာက္၊ မယားႏွင့္ စိတ္ေကာက္၍ အရက္ေသာက္ လြန္သြားေသာေၾကာင့္ဟု လိုလို... သတင္းျဖစ္ပြားေနသည္။ အထူး လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္၍ ေပါက္ၾကားလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ကို ရာထူးျဖဳတ္ပစ္မည္ ဟူ၍လည္း ၾကားသိရ၏။   * ရွင္ေမာဂၢလန္႐ိုက္သည့္ ခိုးသား ၅၀၀ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ။   * ၿဂိဳလ္တုတြင္ လူထည့္လႊတ္မည္။   အဟိ လႊတ္ေတာ္ ဖြင့္လွ်င္ ဖြင့္ခ်င္း အဟိ  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အတြင္း၀န္က ဦးေသာ္တာေဆြသည္ ယေန႔ ခင္မ်ိဳးခ်စ္၊ ေငြတာရီတို႔ႏွင့္ ကမၼဌာန္းထိုင္လိုက္သြားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ မတက္ေရာက္ေၾကာင္း ေျပာရာ... အတိုက္အခံ အမတ္အခ်ိဳ႕က “ ယုံ... ယုံေသးဘူး”။ အခ်ိဳ႕ကလည္း “ဟုတ္ေစဦးေတာ့ အရက္ေသာက္ၿပီး မီးစတစ္ဘက္ ... Continue Reading